martes, 24 de abril de 2012

RECREANDO NO ROU
CONCURSO DE CREACIÓN LETRAS GALEGAS 2012

PARTICIPANTES: Todo o alumnado do República Oriental do Uruguai que estea interesado, en calquera das seguintes categorías:
          Categoría A: 1º,2º, 3º da E.S.O.
          Categoría B: 4º da E.S.O., 1º e 2º de Bacharelato
MODALIDADES:
1.      POESÍA:Extensión máxima de 60 versos.
2.      RELATO CURTO:Extensión máxima de 4 folios por unha cara
3.      CÓMIC: 5 folios
4.      CARTEIS: un cartel por concursante
5.      VÍDEO: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.
6.      REGUEIFA: Unha regueifada por grupo, Vede o folleto anexo.
7.      RAP: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.
TRABALLOS: Os traballos serán orixinais e inéditos, en lingua galega. Cada concursante ou grupo de concursantes poderá participar só cun traballo por modalidade.
TEMA E FORMATO libres. Os traballos asinaranse cun pseudónimo. Nun sobre pequeno incluiranse os datos do concursante: nome, apelidos, curso; nun sobre máis  grande meterase o traballo e o sobre cos datos do participante, no exterior do sobre grande poñerase o pseudónimo con que se asinou o traballo, así como a categoría e modalidade en que participa.
PRAZO: Poderanse entregar antes do 11 de maio a calquera profesora/or do departamento de Lingua galega. Non se admitirán traballos entregados fóra deste prazo.
PREMIOS: Un único premio por modalidade:
 Categoría A 20€, categoría B 30€
XURADO: Profesorado e persoal non docente. O fallo darase a coñecer na festa das Letras Galegas, no salón de actos do instituto, o 16 de maio a partir das 12:30
O XURADO PODERÁ DETERMINAR DESERTO OS PREMIOS SE CONSIDERA QUE OS TRABALLOS PRESENTADOS NON ACADAN A CALIDADE DESEXADA

A participación no concurso presupón a aceptación destas bases.
Vigo, marzo do 2012. Departamento de galego.
ANEXO ÁS BASES DO CONCURSO DE CREACIÓN 2012


VIDEO: Formato AVI. Unha vez que tes montado o vídeo tes que editalo e cando o edites, escolles o formato; Procura que sexa pequeno e coa máxima calidade. 
                    Duración máxima: 5' minutos
                    Tema libre
                    Lingua vehicular galego
                    Remitir por e-mail a tirarrollas@gmail.com


REGUEIFAS E RAP: 

  • Grupos como mínimo de 2 persoas
  • Presentaranse por escrito, seguindo as normas da convocatoria.
  • Regueifas: extensión  mínima 5 intervencións por regueifeiro-a
  • Rap: extensión mínima i folio por unha cara

Calquera dúbida será solucionada polo profesorado de lingua. 
Tamén podes consultar estas base en:
galeguai.blogspot.com


martes, 17 de abril de 2012

Feijoo, o galego e nósInteresantísimas citas textuais que a intelectualidade española foi verquendo ao longo da historia sobre a diversidade lingüística na Península; naturalmente, todas elas sen baseamento ningún máis que que a xenofobia e o odio a todo o que é diferente. A través deste vídeo podemos enlazar en youtube cunha serie que dá conta dunha mesa redonda efectuada na Coruña con motivo da presentación do libro Feijoo, o galego e nós, en xuño do 2010.