martes, 9 de abril de 2013

CONCURSO DE CREACIÓN LETRAS GALEGAS 2013

CONCURSO DE CREACIÓN LETRAS GALEGAS 2013

PARTICIPANTES: Todo o alumnado do República Oriental do Uruguai que estea interesado, en calquera das seguintes categorías:

          Categoría A: 1º,2º, 3º da E.S.O.

          Categoría B: 4º da E.S.O., 1º e 2º de Bacharelato

MODALIDADES:

1.     POESÍA: Extensión máxima de 60 versos.

2.     RELATO CURTO: Extensión máxima de 4 folios por unha cara

5.     VÍDEO: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.

7.     RAP: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.

TRABALLOS: Os traballos serán orixinais e inéditos, en lingua galega. Cada concursante ou grupo de concursantes poderá participar só cun traballo por modalidade.

TEMA E FORMATO libres. Os traballos asinaranse cun pseudónimo. Nun sobre pequeno incluiranse os datos do concursante: nome, apelidos, curso; nun sobre máis  grande meterase o traballo e o sobre cos datos do participante, no exterior do sobre grande poñerase o pseudónimo con que se asinou o traballo, así como a categoría e modalidade en que participa.

PRAZO: Poderanse entregar antes do 8 de maio a calquera profesora/or do departamento de Lingua galega. Non se admitirán traballos entregados fóra deste prazo.

PREMIOS: Un único premio por modalidade:
 Categoría A 20€
 Categoría B 30€


XURADO: Profesorado e persoal non docente. O fallo darase a coñecer na festa das Letras Galegas, no salón de actos do instituto, o 16 de maio a partir das 12:30

O XURADO PODERÁ DETERMINAR DESERTO OS PREMIOS SE CONSIDERA QUE OS TRABALLOS PRESENTADOS NON ACADAN A CALIDADE DESEXADA

A participación no concurso presupón a aceptación destas bases.

Vigo, abril do 2013. 

Departamento de galego.


ANEXO ÁS BASES DO CONCURSO DE CREACIÓN 2012

VIDEO: Formato AVI. Unha vez que tes montado o vídeo tes que editalo e cando o edites, escolles o formato; Procura que sexa pequeno e coa máxima calidade. 
                    Duración máxima: 5' minutos
                    Tema libre
                    Lingua vehicular galego
                    Remitir por e-mail a tirarrollas@gmail.com

RAP: 

Grupos como máximo de 4 persoas
Presentaranse por escrito, seguindo as normas da convocatoria.
Extensión mínima 1 folio por unha cara

Calquera dúbida será solucionada polo profesorado de lingua. 
Tamén podes consultar estas base en:
galeguai.blogspot.com